Blaker IL inviterer alle medlemmer til årsmøte på klubbhuset på Bruvollen

onsdag 22.3. kl 19:00

Det har ikke kommet inn noen forslag til saker.

Agenda:

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning                                                         

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

14.2 Kontrollutvalg:

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

Det vil også være anledning til å kjøpe jubileumsboka på årsmøtet.

Reklame